Postępowanie polubowne  ≠  postępowanie interwencyjne

Kliencie, Rzecznik Finansowy prowadzi dwa rodzaje działań, za pomocą których masz szansę rozwiązać swój spór z instytucją finansową. Są to czynności interwencyjne i postępowania polubowne. Zarówno czynności interwencyjne jak i postępowania polubowne możesz wszcząć gdy droga postępowania reklamacyjnego została wyczerpana.

Jeżeli nie jesteś pewny jaka jest Twoja sytuacja prawna albo stanowisko instytucji finansowej jest dla Ciebie niezrozumiałe doradzamy, abyś w pierwszej kolejności złożył wniosek o podjęcie interwencji, podczas której Rzecznik Finansowy działa w Twoim imieniu. Oznacza to, że Rzecznik Finansowy zbiera argumenty na Twoją korzyść i wnosi o zmianę stanowiska instytucji finansowej, jeżeli zmiana ta jest uzasadniona.

W sytuacji gdy interwencja nie doprowadzi do zakończenia sporu możesz wszcząć postępowanie polubowne.

Ważne! Postępowanie polubowne to nie jest kolejny etap czynności interwencyjnych. Postępowanie polubowne jest całkowicie odrębne, ma inne cele i jest oparte o inne zasady.

W toku postępowania polubownego Rzecznik nie będzie związany kierunkiem działań podjętych w trybie interwencji oraz prezentowanym w nim stanowiskiem_. Interwencja i postępowanie polubowne są od siebie niezależne. [Przed złożeniem wniosku o postępowanie polubowne nie musisz przejść drogi postępowania interwencyjnego.]

Pamiętaj! W postępowaniu polubownym Rzecznik Finansowy nie reprezentuje żadnej ze stron. A zatem Rzecznik Finansowy nie działa już w Twoim imieniu, lecz pomaga zarówno Tobie jak i instytucji finansowej w zbliżeniu stanowisk i znalezieniu rozwiązania sporu.

5 kroków do skutecznego przygotowania się na drogę postępowania polubownego

Poniżej przedstawiamy pięć prostych kroków do skutecznego przygotowania się na drogę postępowania polubownego

Krok 1 Zbierz wszystkie właściwe dokumenty.

Krok 2 Ponownie zapoznaj się z treścią najważniejszych dokumentów. Przypomnij sobie tok zdarzeń.

Krok 3 Ustal swój cel i strategię:

 • Czego się domagasz? Dlaczego?
 • Co jest dla Ciebie najważniejsze?
 • Z czego nie zrezygnujesz?
 • W jakim zakresie jesteś w stanie pójść na ustępstwa?

Krok 4 Bądź realistą. Upewnij się, że jesteś w stanie poczynić ustępstwa i pójść na kompromis z instytucją finansową. Ustal swoją propozycję kompromisu.

Krok 5 Zastanów się jaka jest alternatywa – co się stanie - gdy spór nie zostanie polubownie rozwiązany przed Rzecznikiem Finansowym. Mając to na uwadze przemyśl, czy posiadasz czas i środki finansowe na prowadzenie długiego i kosztownego postępowania sądowego? Czy jesteś w stanie ocenić ryzyko wydania niekorzystnego dla Ciebie, narzuconego rozstrzygnięcia albo jego braku?

Jeżeli przeszedłeś te 5 kroków i powziąłeś decyzję o wejściu na drogę postępowania polubownego - sprawdź jak złożyć wniosek o postępowanie polubowne.

Ugoda: Twój cel w postępowaniu polubownym przy Rzeczniku Finansowym

Co jest Twoim celem? Wygrana na ściśle określonych warunkach i niezależnie od kosztów czy zamknięcie i rozwiązanie sporu w duchu kompromisu?

Jeśli Twoim celem jest walka to pozostaje w dużej części przypadków kosztowna i długa droga postępowania sądowego, zwłaszcza jeżeli podjęta wcześniej interwencja Rzecznika nie przyniosła pozytywnego efektu.

Jeżeli jednak dążysz do rozwiązania sporu w drodze kompromisu to postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym daje Ci szansę, aby efektywnie osiągnąć Twój cel. W szybki i tani sposób możesz wypracować rozwiązanie sporu z instytucją finansową, które będzie satysfakcjonować zarówno Ciebie jak i instytucję finansową. Wydaje się to niemożliwe? Sprawdź!

Celem postępowania polubownego jest rozwiązanie sporu pomiędzy Tobą, a instytucją finansową poprzez wypracowanie wspólnego stanowiska stron w formie ugody. Dochodzi do tego w drodze negocjacji i wzajemnych ustępstw. A zatem, zastanów się czy propozycja rozwiązania sporu przedstawiona przez instytucję finansową może wpłynąć na zmianę Twojego pierwotnego żądania. Ewentualnie, czy Ty jesteś gotowy jako pierwszy wyjść z propozycją jego zmiany. Twoja racjonalna i otwarta postawa daje szansę na ustępstwa i zmianę decyzji po stronie Instytucji finansowej.

W wyniku postępowania strony mogą zawrzeć ugodę na warunkach ustalonych przez siebie samodzielnie lub wypracowanych przy pomocy Rzecznika Finansowego. Osoby prowadzące postępowania przy Rzeczniku Finansowym aktywnie wspierają negocjacje stron, pomagając we wzajemnym zrozumieniu stanowisk i przełamaniu impasów, m.in. przedstawiając odpowiednie przepisy mające zastosowanie do sprawy czy – w niektórych przypadkach - propozycje rozwiązania sporu.
Ponadto spór może zostać rozwiązany, jeśli Twoje roszczenie zostanie uznane przez instytucję finansową. Postępowanie może się zakończyć w każdym momencie, jeżeli zdecydujesz się na wycofanie wniosku.

Pamiętaj! celem postępowania nie jest bezwzględne dążenie przez Rzecznika Finansowego do przyjęcia odpowiedzialności lub uznania Twojego roszczenia przez instytucję finansową. Istotą postępowania polubownego jest aktywny udział zarówno Twój, jak i instytucji finansowej. Oznacza to, że spór powinien zostać rozwiązany przez Was przy aktywnym wsparciu Rzecznika Finansowego. Jeżeli nie dojdziecie do polubownego zakończenia sporu, to Rzecznik Finansowy może przedstawić własną propozycję jego rozwiązania. Jednak ostatecznie to Ty wspólnie z instytucją finansową podejmiecie decyzję o akceptacji tego rozwiązania.

Bezstronność Rzecznika Finansowego w postępowaniu polubownym

Osoby zajmujące się polubownym rozwiązywaniem sporów w Biurze Rzecznika Finansowego tworzą Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów, który jest w pełni niezależny od pozostałych Wydziałów w Biurze Rzecznika Finansowego. Pracownicy Rzecznika Finansowego, którzy prowadzą postępowania polubowne nie prowadzą czynności interwencyjnych ani innych spraw, w których Rzecznik reprezentuje interesy klientów. W związku z tym, zespół zajmujący się prowadzeniem postępowań polubownych przy Rzeczniku Finansowym jest w pełni bezstronny i niezależny. Innymi słowy, Rzecznik Finansowy w toku postępowania polubownego nie działa już w Twoim imieniu, lecz pomaga zarówno Tobie jak i instytucji finansowej w zbliżeniu stanowisk i wypracowaniu polubownego rozwiązania sporu.

Osoby prowadzące postępowania posiadają odpowiednią wiedzę, wieloletnie doświadczenie w sektorze usług finansowych oraz kwalifikacje w zakresie pozasądowego lub sądowego rozwiązywania sporów. Osoby te są upoważniane do prowadzenia postępowań przez okres do 2 lat i nie mogą być usunięte ze stanowiska bez ważnego powodu wskazanego w ustawie.

Pamiętaj! W toku postępowania polubownego pracownik Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów, ani Rzecznik Finansowy nie jest związany wynikiem podjętej wcześniej interwencji.

Twoje szanse i ryzyka na drodze postępowania polubownego

Szanse:

 • Masz bezpośredni wpływ na sposób rozwiązania sporu, przez co unikasz wiążącego dla stron rozstrzygnięcia sądu czy innego organu, którego treść jest niepewna, a dodatkowo proces jego uzyskania może być czasochłonny i kosztowny.
 • Masz satysfakcję z indywidualnego, wypracowanego przez siebie i polubownego, rozwiązania sporu.
 • Przebieg postępowania polubownego oraz treść rozwiązania sporu jest poufna. Rzecznik Finansowy, osoby prowadzące postępowania jak i strony są zobowiązane do nie ujawniania żadnych informacji dotyczących przebiegu jak i wyniku postępowania.
 • Od Ciebie zależy czy przystąpisz do postępowania, a także czy będziesz je kontynuował i – ostatecznie - czy zawrzesz ugodę.
 • Wszczynając postępowanie polubowne przerywasz bieg przedawnienia, podobnie jak w postępowaniu sądowym. Wobec tego możesz uczestniczyć w postępowaniu polubownym bez ryzyka przedawnienia roszczeń.

Ryzyka:

 • Jeżeli postępowanie nie zakończy się polubownym rozwiązaniem sporu, a Twoje roszczenie będzie prawnie nieuzasadnione lub brak będzie dowodów uzasadniających Twoje roszczenie to Rzecznik Finansowy może wydać negatywną dla Ciebie opinię kończącą postępowanie.
 • Jeżeli nie osiągniesz polubownego zakończenia sporu, to Twój spór wydłuży się dodatkowo o czas trwania postępowania polubownego.
 • Nawet w przypadku polubownego rozwiązania sporu możesz nie uzyskać pełnej wysokości Twojego roszczenia.