Konflikt niesie ze sobą szereg szans.

H.R. Luckart, Konflikt-Psychologie

Postępowania polubowne przy Rzeczniku Finansowym prowadzi Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów.

Osoby, które z upoważnienia Rzecznika Finansowego prowadzą postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów to grupa doświadczonych prawników – radców prawnych oraz mediatorów, wyróżniających się ponadprzeciętną wiedzą w zakresie funkcjonowania szeroko pojętego rynku finansowego. Wiedza ta poparta jest doświadczeniem zawodowym zdobytym zarówno w pracy na rzecz podmiotów rynku finansowego, jak i na rzecz ich klientów.

Mnogość oraz różnorodność posiadanych doświadczeń zawodowych naszych ekspertów daje rękojmię profesjonalnej, wnikliwej oraz wszechstronnej analizy rozpoznawanych spraw oraz obiektywnego oglądu interesów obu stron postępowania.

W swojej pracy osoby prowadzące postępowania kierują się zasadami bezstronności i poufności, niezbędnymi dla stworzenia atmosfery dla wypracowania sposobu rozwiązania sporu korzystnego i satysfakcjonującego obie strony.

Prowadzone przez nas postępowanie łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych technik mediacji i koncyliacji. Nasze działania mogą być nakierowane zarówno na umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu, jak też na przedstawienie stronom propozycji jego rozwiązania. Możliwe jest również połączenie obu tych trybów postępowania. Wszystko zależy od szczegółów sprawy i preferencji klienta.

Pracę osób prowadzących postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów wspiera zespół wykwalifikowanych asystentów oraz obsługa administracyjna, co gwarantuje szybki i sprawny przebieg prowadzonych przez nas postępowań.

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy!

Poniżej znajdują się akty prawne regulujące postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym:

  1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 892)
  2. ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823)
  3. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów (w przygotowaniu).